fbpx
FREE INTERNATIONAL DHL EXPRESS DELIVERY OVER €200
FREE INTERNATIONAL DHL EXPRESS DELIVERY OVER €200

Общи условия

за пазаруване през сайта www.myplik.com

 1. Приложно поле

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат правоотношенията между Плик Консепт ЕООД (“Продавач” или “Ние”, “Нас”, “Наш”) и потребителите на сайта www.myplik.com  (“Сайта”). Страна по това правоотношение може да бъде само пълнолетно физическо лице, което разполага с функциониращ адрес на електронна поща/имейл (“Потребител/и” или “Вие”, “Вас”, “Ваш”). Предмет на правоотношенията, възникващи чрез използване на Сайта, са кожени изделия – чанти, колани и други дамски аксесоари (“Продукт/и”).

 1. Общи положения

2.1 Продавач по смисъла на настоящите ОУ е

Плик Консепт ЕООД

Адрес на управление: 1000 София, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 53, вх. А, ет. 4, ап. 13

Интернет: www.myplik.com

Управител: Владислава Янкова Тодорова-Вълкова

Регистрационен номер по ЗДДС: BG204208584

Идентификационен номер (ЕИК): 204208584

имейл: office@myplik.com

телефон: +359887788964 (в работни дни между 09:00 и 17:00 часа)

2.2. За всички взаимни претенции по възникване на правоотношение между Продавача и Потребителя при или по повод използване на Сайта се прилагат изключително тези ОУ във версията, действаща към момента на извършване на поръчка през Сайта.

2.3. Тези ОУ съдържат и информация по Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, която Продавачът е задължен да предоставя при продажба на стоки по електронен път.

2.4. Отклоняващи се от тези ОУ условия на Потребителя не стават част от правоотношението с Продавача, възникващо при ползване на Сайта, както е описано по-долу.

 1. Сключване на договор

3.1 Представянето на Продуктите в Сайта не представлява обвързващо предложение на Продавача за сключване на договор. На Потребителя е предоставена възможност за отправяне на предложение за придобиване на избраните от него Продукти.

3.2 По принцип нашите предложения са насочени към крайни потребители и не са предназначени за по-нататъшна търговия, поради което се приемат само поръчки на дребно в обичайно за лична употреба количество. Потребител, който има качеството на търговец и желае да отправи поръчки на едро, може да отправи запитване по имейл на office@myplik.com.

3.3 Потребителят отправя предложението си за закупуване на Продуктите чрез Сайта. За целта Потребителят може, но не е задължително, да се регистрира на Сайта с потребителски профил. При използване на Сайта и отправяне на поръчки от Потребител без регистриран потребителски профил (като “Гост/и”) е необходимо предоставяне на цялата посочена на Сайта информация за изпълнение на поръчката.

3.4. Всички данни, които Потребител предоставя при регистрацията си на Сайта и / или отправяне на поръчки чрез него, включително като Гост, трябва да бъдат актуални и верни. Регистрираните Потребители имат възможност по всяко време да влизат в потребителския си профил, да преглеждат, променят и изтриват въведената от тях информация. Потребителите, използващи Сайта като Гости, имат възможност да преглеждат, променят и изтриват въведената от тях информация в хода на отправяне на поръчката преди изпращането й към Продавача. Потребителят отговаря за истинността на предоставяната от него при регистрацията и отправяне на поръчки чрез Сайта информация. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребител или трети лица вреди, които са извън контрола на Продавача.

3.5. Предложение за сключване на договор се отправя от Потребител, като, след като е преминал всички стъпки и предоставил необходимата информация натисне бутона “Поръчай”. Преди отправяне на предложението Потребителят има възможност да провери, измени и изтрие всички въведени от него данни.

3.6. След отправяне на предложението Потребителят получава потвърждение по електронен път на предоставения от него имейл-адрес. Това потвърждение на поръчката не представлява приемане на предложението от страна на Продавача, а служи само като информация за получаване на поръчката.

3.7. Договорът за покупко-продажба на поръчаните от Потребителя Продукти (“Договорът”) се сключва с изпращане и получаване на поръчаните Продукти от Потребителя или чрез изпращане на потвърждение за сключване на договор от Продавача до Потребителя след отправяне на поръчката (което от двете събития настъпи по-рано). Приемането на предложението за сключване на договор  се извършва по усмотрение на Продавача. Продавачът има право да откаже да не приеме и изпълни направена от Потребителя поръчка, включително в случай на невъзможност за осъществяване на онлайн-разплащане с данните, въведени от Потребителя, както и когато други предоставени от Потребителя данни в потребителския му профил са неточни или непълни.

3.8. Договорът може да бъде сключен на български или английски език.

 1. Технически изисквания

4.1. Необходимите минимални изисквания за осъществяване на поръчки през Сайта включват наличие на компютър (настолен или лаптоп), мобилно или друго устройство, позволяващо достъп до интернет, с включени необходимите периферия и аксесоари за работа с това устройство, като мишка, клавиатура и др.; наличие и възможност за осъществяване на достъп до електронна поща; наличие и възможност за използване на интернет браузър. Препоръчителната минимална разделителна способност на екрана е от 1360×768  до 1920×1080. Препоръчителните версии според използвания от Потребителя браузър са: (i) Internet Explorer – 9 или по-нова, (ii) Mozilla Firefox – 36 или по-нова, (iii) Safari за MAC 10 или по-нова, за Windows 5 или по-нова, за iOS 5 или по-нова, (iv) Microsoft Edge – всички версии, (v) Google Chrome  – 48 или по-нова.

4.2. Независимо от използваните от Потребител хардуер и софтуер за работа със Сайта, трябва да се има предвид, че представените на Сайта изображения са илюстративни и доставените Продукти могат минимално да се различават от изображения. За да получи максимално точна представа за реалния вид и цвят на даден Продукт, Потребителят е необходимо да провери настройките (светлина, яркост, цвят и пр.) на използваното устройство.

4.3. Потребителят не бива да предоставя паролата си за достъп до Сайта на трети лица и е длъжен да се грижи за предотвратяване неоторизиран достъп на трети лица до нея. За злоупотреба с парола на Потребител, като например отправяне на поръчки от трети лица с парола на Потребител, и произтичащите от това последици Потребителят носи отговорност съгласно приложимите правни разпоредби.

4.4. Продавачът запаметява текста на направената от Потребител поръчката по електронен път и изпраща така запаметените данни по имейл. Настоящите ОУ могат да бъдат прочетени по всяко време в секцията “Общи условия” на Сайта. Регистрираните Потребители могат да проверяват предходни поръчки по всяко време в потребителския си профил.

4.5. Изпълнението на поръчката и осъществяването на контакт с Потребителя обикновено се извършват чрез изявления по имейл. Ето защо Потребителят трябва да гарантира, че посоченият от него имейл-адрес е правилен и валиден и по всяко време има достъп до него, за да може да получава и прочита съобщенията, изпратени от Продавача във връзка със сключване и изпълнение на Договора.  Това се отнася и за приложението на филтри за отсяване на непоискани търговски съобщения (SPAM), които трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват възможност за получаване от Потребителя на имейли, изпратени от Продавача или наети от него за изпълнение на поръчката трети лица (например куриерски фирми).

 1. Право на отказ от Договора

5.1. Имате право да се откажете от Договора, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

5.2. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте получили държането на Продуктите.

5.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на посочените в тези ОУ данни за контакт за решението си да се откажете от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: Плик Консепт ЕООД

ж.к. Западен парк, бл. 53, вх. А, ет. 4, ап. 13

1000 София, България

На вниманието на: Владислава Янкова Тодорова-Вълкова

имейл: office@myplik.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните Продукти*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на* ……….

 

Име на потребителя/ите: …………

 

Адрес на потребителя/ите: …………

 

Подпис на потребителя/ите: …………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

5.4. За да спазите срока за отказ от Договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора.

5.5. Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия Договор, Ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от Договора. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно и извършване на техния преглед

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно Продуктите на Нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно Продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие отговаряте за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. При получаване на Продукт след упражняване на правото на отказ Продавачът ще прегледа незабавно Продукта и в случай че той не показва каквито и да било недостатъци в следствие на изпробването му от Потребителят, Продавачът ще възстанови пълната сума, заплатена от Потребителя за закупуването му. Ако Продуктът показва каквито и да било отклонения от добрия търговски вид, които го правят негоден за по-нататъшна реализация от Продавача, Продавачът си запазва правото (i) да не уважи упражнения от Потребителя отказ или (ii) да възстанови на Потребителя сума, равна на остатъчната цена на Продукта. В случай че Продавачът не уважи упражнения от Потребителя отказ в следствие на нарушения търговски вид на Продукта, Потребителят има право да получи обратно за своя сметка Продукта.

5.6. Правото на отказ на Потребителя от Договора не се прилага за доставка на Продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 1. Условия за плащане и доставка

6.1. Всички посочени на Сайта цени са крайни цени в съответно обозначената валута и съдържат приложимия данък върху добавената стойност. Евентуално допълнително приложими разноски за изпращане и доставка на поръчаните Продукти се указват изрично в процеса по поръчката.

6.2. При онлайн разплащане Продавачът не носи отговорност за разходи във връзка с банкови такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с трансакцията, както и в случаите на превалутиране, когато плащането се извършва с карта към сметка, различна от указаната валута на цената на Продукта. Потребителите носят отговорност да се информират за всички приложими такси и комисионни, дължими към тяхната банка или към друг доставчик на финансови услуги във връзка с разплащане към Продавача.

6.3. При упражняване на право на отказ от Договора Потребителят отговаря за разходите за връщане на Продуктите до адреса на Продавача. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 20лв.Потребителят носи отговорност да избере най-изгодния метод за изпращане.

6.4. Информация, предоставена от Продавача, относно наличността и сроковете за изпращане и доставка на някой Продукт, е приблизителна и се основава на неговия опит, без обаче да представлява обвързващи срокове за изпращане и доставка. При потвърждаване на направената поръчка по имейл Продавачът ще уточни  наличността на Продукта и срока за изпълнение на конкретната поръчка.

6.5. Ако Продавачът е възпрепятстван да изпрати избрания от Потребителя продукт по причини, за които Продавачът не отговаря, той информира за това Потребителя, който има възможност да избере друг Продукт.

6.6. Ако не е уговорено друго, Продуктите се изпращат чрез куриерска фирма по избор на Продавача на посочения от Потребителя адрес за доставка. Регистрираните Потребители са длъжни да поддържат адресите си за доставка в потребителските си профили в актуален вид и да посочват всяка промяна в данните от потребителските си профили, за да гарантират изпълнението на доставката. Потребителите, използващи Сайта като Гости, са длъжни да посочват актуални и точни адреси за доставка и при необходимост да ги редактират преди отправяне на поръчката.

 1. Срок на Договора и прекратяване

7.1. Договорът се сключва за доставка на избран/и от Потребителя Продукт/и до изпълнение на направената от Потребителя поръчка. Договорът няма продължително действие и не поражда нито права за Потребителя, нито задължения за Продавача за повторна и повтаряща се доставка на Продукти.

7.2. Договорът може да бъде развален от Потребител преди да е започнало изпълнението му чрез изрично изявление, отправено по имейл до office@myplik.com в срок от 6 часа от отправяне на поръчката. Това право не може да бъде упражнено, ако Потребител вече е получил уведомление от Продавача, че поръчката е била обработена и Продуктът е подготвен за изпращане.

 1. Условия и срокове за плащане. Прихващане

8.1 Продавачът предоставя следните начини за плащане, ако и доколкото в описанието на отделен продукт не е посочено нещо друго:

 • кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard) – виртуален POS терминал;
 • PayPal;
 • наложен платеж за поръчки до територията на България.

Регистрираните Потребители са длъжни да поддържат данните относно начина на плащане, в т.ч. номер на сметка, номер на карта и т.н., в потребителския си профил в актуален вид и да посочват всяка промяна в данните от потребителския си профил, за да гарантират изпълнението на поръчката. Потребителите, използващи Сайта като Гости, са длъжни да посочват точни и верни данни за избрания метод за плащане, за да гарантират изпълнението на поръчката.

При избор на плащане чрез PayPal, договорните отношения между Потребителя и PayPal се уреждат изключително според условията за ползване на платформата PayPal. (Доставчик на услугата е PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg).

Приемаме плащания, които се извършват чрез виртуален POS-терминал. Такива плащания се обработват от нашия доставчик myPOS World Ltd., Лондон, Великобритания или компаниите от групата. myPOS Shop се оперира от МАЙПОС СЪРВИСИЗ ООД, предлагащо он-лайн покупки, дистрибутиране и гаранционно обслужване на продуктите. Електронните пари и платежните услуги за клиенти от България се предлагат от МАЙПОС АД, ЕИК 205050564, в качеството му на представител на „Айкарт“ АД, регистриран в Българска народна банка. „Айкарт“ АД, с адрес: бул. Джеймс Баучер 76А, София 1407, България, ЕИК: 175325806, help.bg@mypos.com, е лицензирано и регулирано от Българска народна банка като Дружество за Електронни Пари по смисъла на Директива 2009/110/EO за електронните пари с лиценз номер 4703-5081/25.07.2011, SWIFT/BIC code: INTFBGSF.

При използване на услугата наложен платеж куриерската фирма, избрана за извършване на доставката от Продавача, се ангажира да събере от Потребителя предварително посочена от Продавача сума и да му я изплати в установените между куриерската фирма и Продавача срокове. Продавачът използва куриерски услуги от куриерска фирма „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780, адрес на управление: София 1138, район Младост, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, Търговски център Боила, представлявано от Валери Мектупчиян, email: gdpr@speedy.bg, тел.: 028173999.

8.2. Ако сме предоставили възможност за ползване на отстъпка (чрез код, ваучер или по друг начин), то Вие можете да приложите само една отстъпка за отправяне на една поръчка. Предоставени отстъпки не могат да се комбинират с промоционални оферти, обозначени като такива на Сайта, както и не могат да се комбинират повече от един вид отстъпки. Не е възможно изплащане на сума на предоставена отстъпка в брой, отстъпката може да се ползва само за намаляване стойността на отправена поръчка през Сайта. Валидността на предоставените отстъпки е обозначена при предоставянето им. След изтичане на обозначения срок на отстъпка Потребителят не може да претендира подновяването й, предоставянето й наново или ползването й по друг начин.

8.3. Поръчките, направени през Сайта, се обработват след получаване на плащането, а поръчките, за които е избран метод на плащане “наложен платеж” се доставят от куриерската фирма на Потребителя след заплащане в брой на посочената в потвърждението на поръчката сума от Потребителя на представителя на куриерската фирма.

8.4. Потребителят има право на прихващане само с безспорни и установени с влязла в сила съдебни решения или признати писмено от Продавача вземания. Право на задържане може да бъде упражнено само въз основа на насрещни претенции, които се основават на същото договорно правоотношение.

 1. Запазване на собствеността. Покупка

9.1. Предаването на Продукта ще се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ, предоставен от куриерската фирма, натоварена от Продавача с доставката на Продукта. Рискът от загуба или повреда на Продукта преминава върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от представителя на куриерската фирма, приеме стоките.

9.2. Всеки един Продукт, доставен на Потребител по силата на Договор, сключен чрез Сайта, остава собственост на Продавача до пълното изплащане на цената.

 1. Гаранционна отговорност

10.1. Продавачът е длъжен да достави Продукт, съответстващ на Договора.

10.2. При проявяване на несъответствие на Продукт с Договора Потребителят има право да предяви рекламация по реда, предвиден в тези ОУ, като поиска от Продавача да извърши ремонт на Продукта или замяната му с друг Продукт, съответстващ на Договора. Потребителят не може да иска замяна на Продукт, ако несъответствието му с Договора е незначително или претенцията му може да бъде удовлетворена по друг начин, предложен от Продавача.

10.3. Подавачът е длъжен да приведе Продукта в съответствие с Договора за своя сметка в срок от 1 месец от предявяване на рекламацията в съответствие с тези ОУ. Ако той не направи това, Потребителят има право да развали Договора и да получи обратно заплатената сума за Продукта или да намали цената на Продукта пропорционално на несъответствието му с Договора. Правото да се развали договора е изключено, ако несъответствието на Продукта с Договора е незначително.

10.4. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вреди и несъответствия на Продукта с Договора, (i) причинени в следствие на неправилно съхранение и използване на Продуктите , (ii) причинени от опити за поправка на Продукта от Потребителя или друго неупълномощено от Продавача лице, (iii) появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност и др., (iv) дължащи се на естествената деформация на Продукта в следствие на естественото въздействие на експлоатацията му във времето, както и (v) когато Потребителят не представи необходимите документи за предявяване на рекламацията, предвидени в тези ОУ.

10.5. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени поради лека непредпазливост. Това не важи за вреди, причинени на здравето, живота или телесната неприкосновеност, както и за вреди, причинени поради лека непредпазливост в следствие на нарушаване на съществени задължения на Продавача.

10.6. Прилагат се законовите разпоредби за безопасност на стоките.

 1. Рекламации

11.1. Потребителят има право на рекламация за несъответствие на Продукта с Договора.

11.2. При получаване на Продукт Потребителят е длъжен незабавно да го прегледа за явни недостатъци и при установяване на такива да не приема пратката с Продуктите от представителя на куриерската фирма, който трябва да я върне на Продавача. В случай че Потребителят не направи това, се счита, че Потребителят приема Продукта без забележки и Продуктът е в състояние, съответстващо на Договора и годно за обичайната му употреба. Това не важи само за скрити недостатъци, чието установяване не е възможно с обикновен преглед и могат да се проявят по-късно при използване на Продукта.

11.3. За упражняване на правото на рекламация Потребителят трябва да уведоми по имейл на office@myplik.com Продавача, като представи документи във връзка с покупката на Продукта (в т.ч. касова бележка, фактура, транспортен документ, протокол за получаване на Продукта без дефекти), както и доказателства, в т.ч. снимки, за несъответствие на Продукта с Договора.

11.4. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и данни за контакт.

11.5. Независимо от законовата отговорност на Продавача за съответствие на Продуктите с Договора, в случай на проява на производствен дефект (като разлепване, разкъсване, напукване) Потребител има право да предяви рекламация в срок от тридесет (30) календарни дни от получаване на Продукта.

11.6. Продавачът разглежда рекламацията в срок от 1 месец от получаване на Продукта и уведомява Потребителя по имейл за решението си да уважи или отхвърли рекламацията. Ако рекламацията е предявена в съответствие с тези ОУ и Продавачът не е отговорил на на рекламацията в едномесечния срок, се счита, че Продавачът е уважил рекламацията.

 1. Условия за ползване и предоставяне на съдържание от Потребители

12.1. Тези ОУ уреждат реда за изпращане на фото-, видео- и друго съдържание от Потребителите за публикуването му на Сайта или в профилите в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм на Продавача (“Потребителско съдържание”). С предоставянето на такова Потребителско съдържание, независимо по какъв начин – чрез качването му на Сайта, изпращане на имейл до Продавача или публикуване, включително чрез линк на страница или профил в социална мрежа на Продавача, Потребителят се съгласява с тези ОУ. Това важи и за промяна в тези ОУ, за която Потребителите ще бъдат информирани по подходящ начин и която се счита за приета с предоставяне на Потребителско съдържание след извършването й.

12.2. С предоставяне на Потребителско съдържание на Продавача Потребителите дават съгласието си това Потребителско съдържание да бъде използвано безвъзмездно и без ограничение във времето, територията и обхвата по всички допустими от закона начини от Продавача. Потребителите нямат право да изискват връщане на доброволно предоставено Потребителско съдържание, включително ако такова бъде изпратено на материален носител по пощата до географското местоположение на Продавача.

12.3. С предоставяне на Потребителско съдържание на Продавача Потребителите  гарантират, че имат право да използват и да предоставят това съдържание, без то да е обременено с права на трети лица и без с това да засягат такива права. С предоставяне на Потребителско съдържание на Продавача Потребителите се съгласяват да обезщетят Продавача за всички вреди, възникнали за Продавача, в следствие на претенции на трети лица във връзка с Потребителско съдържание.

12.4. Потребителите се задължават да не предоставят Потребителско съдържание, което съдържа или представя противоправни, порнографски, сексистки, опасни за младежта или подканващи към извършване на престъпление изявления. Потребителите нямат право да предоставят Потребителско съдържание, с което се преследват комерсиални, политически или религиозни цели.

12.5. Потребителите гарантират, че предоставеното от тях Потребителско съдържание не съдържа вируси, троянски коне, черви или други вредоносни програми, които могат да застрашат функционалността на Сайта.

12.6. Продавачът си запазва правото да не публикува, изтрива или по друг начин да премахва Потребителско съдържание, противоречащо на тези ОУ.

12.7. Продавачът има право да преработва и напасва Потребителско съдържание , включително за да го пригажда по формат, качество и други показатели за използването му за предвидените в тези ОУ цели.

 1. Ограничаване на отговорността на Доставчика за електронни препратки към чужда информация (линкинг)

13.1. Продавачът си запазва правото да предоставя достъп до чужда информация чрез електронни препратки (чрез линкове). Продавачът ще положи необходимата грижа да се запознае и провери съдържанието на трети страни, до които предоставя достъп. Той обаче не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която прави достъпна чрез линкинг, нито да извършва разследване за установяване извършването на неправомерна дейност, след като информацията е направена достъпна чрез публикуван на Сайта линк. Ето защо Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вредоносни последици, настъпили за Потребител или трето лице, във връзка или въз основа на дейност или информация, към която Продавачът е предоставил линк, без да е знаел за противоправния характер на дейността или информацията, или без да са му били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията явно противоправна.

13.2. Настоящото ограничаване на отговорността се отнася за всички секции на Сайта, в т.ч. за блогове, форуми, бази с данни и всякакви други платформи, до които е възможен достъп на трети лица.

13.3. За противоправно, грешно или непълно съдържание и всички произтичащи от използване или неизползване на такова съдържание щети носи отговорност само операторът на сайта, към който е предоставен достъп чрез линк. Продавачът не носи такава отговорност за противоправни действия и съдържание, към които само е предоставил електронна препратка.

 1. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост, в т.ч. авторските и сродните права, върху съдържанието, в т.ч. снимки, публикувано или достъпно по друг начин на Сайта, принадлежат на Продавача. Всяко използване на такова съдържание е допустимо само с изричното писмено съгласие на Продавача.

 1. Търговски съобщения

15.1. При регистрация на потребителски профил или използване на Сайта като Гост Потребителите ще бъдат поканени да предоставят съгласието си за получаване на търговски съобщения от Продавача. Предоставянето на това съгласие е доброволно и по никакъв начин не оказва влияние върху сключването и изпълнението на Договора.

15.2. Предоставеното съгласие за получаване на търговски съобщения може да бъде оттеглено по всяко време от линка, съдържащ се в търговските съобщения, както и от потребителския профил на регистрираните Потребители.

15.3. Не се считат за търговски съобщения по смисъла на настоящия раздел изпращаните от Продавача уведомления по имейл, свързани с потвърждаване и изпълнение на поръчката или друга кореспонденция с Потребителя относно упражняване на неговите права по тези ОУ и по закон.

 1. Приложимо право и подсъдност

Договорите, сключени през Сайта, се уреждат от българското  законодателство.

Евентуалните спорове, възникнали между Продавачът и Потребител ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат отнесени за решаване от компетентния съд в град София, България. Изборът на приложимо право и подсъдност не лишават Потребителя от защитата, която ползва съгласно повелителни законови разпоредби, които биха били приложими при липса на избор на приложимо право и подсъдност.

 1. Извънсъдебно решаване на спорове

17.1. В случай че Потребител счете, че са нарушени потребителските му права, предоставени със Закона за защита на потребителите или други приложими нормативни актове, той може да отправи жалба до Продавача по имейл на office@myplik.com с описание на претенциите си, в т.ч. кои права и по какъв начин счита за нарушени. Продавачът се ангажира да разгледа и вземе отношение по жалбата в срок от 30 дни от постъпването й.

17.2. Независимо от горното Потребителят има право по всяко време да отправя жалби и сигнали до Комисия за защита на потребителите. Подаване на жалба или сигнал до КЗП може да стане лично в неин регионален център или по електронен път чрез сайта на КЗП на следния линк: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba . Потребителите, установени извън България, могат да се информират за възможностите си за извънсъдебно решаване на спорове и компетентните органи за разглеждане на жалби и сигнали тук: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_bg

17.3. Наред с това Европейската комисия предоставя Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), която е достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

17.4. С предоставяне на тази информация Продавачът не се задължава за участие в извънсъдебни процедури за решаване на спорове и ще предостави съгласието си за участие в такава процедура в писмен вид за всеки конкретен случай.

17.5. Изброените в настоящия раздел способи за извънсъдебно решаване на спорове не лишава Потребителя от възможността да търси удовлетворяване на претенциите си по всички законово допустими начини.

 1. Заключителни разпоредби

18.1 Ако една или повече разпоредби от тези ОУ е или стане изцяло или частично недействителна или неприложима, то това не засяга действителността и приложимостта на тези ОУ в цялост.

18.2. Тези ОУ уреждат изчерпателно отношенията по Договора между Продавача и Потребителя. За неуредени в тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото за Договора право.

18.3. При създаване на потребителски Профил или отправяне на поръчки чрез Сайта като Гост без регистрация Потребителят предоставя на Продавача лични данни, необходими за извършване на поръчки през Сайта. Продавачът обработва личните данни в качеството си на администратор на лични данни за целите на изпълнение на Договора или за други легитивни цели, описани в Политиката ни за поверителност. При обработване на личните Ви данни Продавачът предприема необходимите технически и организационни мерки за защитата им. Подробности относно целите и средствата на обработване на личните Ви данни, както и правата Ви като субекти на лични данни може да научите от Политиката ни за поверителност, публикувана на Сайта.

18.4. Настоящите ОУ са в сила от 16.11.2018г. Продавачът си запазва правото едностранно да променя тези ОУ с действие за в бъдеще, включително при установяване на непълноти или противоречие с повелителни законови разпоредби. При промяна на тези ОУ по време на действието на сключен през Сайта Договор, Продавачът изрично уведомява засегнатите Потребители по имейл.